Начало Медицинска експертиза

Медицинска експертиза

Медицинската експертиза включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на вида и степента на увреждане и експертиза на трайно намалената работоспособност.

Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии (ЛКК), териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от НЕЛК.

В лечебните заведения се създават лекарски консултативни комисии със заповед на директора на РЗИ . Лекарските консултативни комисии са общи и специализирани.

Лицата се освидетелстват от ЛКК след представянето на документ за самоличност, документи, съдържащи данни за заболяването и работоспособността им, и медицински преглед.

Всички решения на ЛКК по експертизата на временната неработоспособност, както и издадените болнични листове задължително се вписват в ЛАК .

Заповедта на Директора на РЗИ за определяне състава на Лекарска консултативна комисия (ЛКК) дава право за осъществяване на дейности по освидетелстване на лицата:

  • за продължаване на отпуск по болест над 14 дни;
  • за трудоустрояване за повече от един месец;
  • за снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения;
  • за професионално ориентиране;
  • чиито болнични листове са издадени еднолично и са обжалвани;
  • когато са подали жалба срещу лекуващия лекар (лекар по дентална медицина) по повод неправилна оценка на работоспособността им и отказ да се издаде болничен лист;
  • за подготовка на документи и насочване към ТЕЛК при предхождаща временна неработоспособност;
  • за изготвяне на документи съгласно други нормативни актове.

Лекуващите лекари (лекарите по дентална медицина) подготвят всички необходими документи и докладват случаите на ЛКК, но не участват при вземането на решението.

Заповедта за определяне състава на ЛКК се издава за срок до 15 януари на следващата календарна година.

Действието ù се прекратява с изтичане на срока или при настъпване на промяна в обстоятелствата с последващо издаване на нова Заповед на Директора на РЗИ за актуализация на предходната .

Списък на ЛКК в лечебните заведения за извънболнична помощ, адрес и работно време на заседаване на комисиите в област Перник за 2017 г. може да видите тук.

 

Общата ЛКК към "МЦ-Св. Георги- Перник" ООД през месец  ОКТОМВРИ 2017 Г. ще заседава на  от 13:30 ч. до 15:30 ч.

Общата ЛКК към "МЦ-Радомир" ЕООД през месец ОКТОМВРИ 2017 г. ще  заседава  11 и 18 октомври от 12:30 ч. до 15:30 ч., като ще се разглеждат случаи само за детски и психиатрични заболявания.

Общата ЛКК към "МЦ-Профилакториум" ЕООД през месец ОКТОМВРИ 2017 ще заседава на 16, 23 и 26 от 17:00 ч. до 18:00 ч. , а на 4,  6, 11, 13, 18, 20 и 25 от 14:30 до 17:30 ч.

 

Личната амбулаторна карта (ЛАК) на всеки пациент трябва да бъде регистрирана с № и дата от личния лекар.

При установена временна неработоспособност в ЛАК на пациента се записват: номера на болничния лист, началото и продължителността на болничния лист.

В контролния лист (чл. 23, ал. 1, т.3 от ПУРОМЕРКМЕ, прикачен към ЛАК и предоставен от личния лекар) се описва болничния лист по следните реквизити: номер, начало и продължителност на временната неработоспособност, органа, който го е издал (лекуващ лекар или лекар по дентална медицина, ЛКК, по решение на ТЕЛК), и диагноза;

Контролният лист  се води задължително и е неразделна част от личната амбулаторна карта (ЛАК) на пациента.

Образец на контролния лист по чл. 23, ал. 1, т.3 от ПУРОМЕРКМЕ може да изтеглите тук.

Освидетелстването на лицето за възможността за явяването му пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт се извършва от ЛКК, от центровете за спешна медицинска помощ, от ТЕЛК и от НЕЛК. Освидетелстването се удостоверява с експертно решение - "Медицинско удостоверение", по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и от министъра на правосъдието.

Образецът на МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ, което следва да се представя при невъзможност на лицето за явяване пред органите на съдебната власт, когато това явяване се налага през периода на отпуск поради временна неработоспособност по болест може да изтеглите оттук.

Експертизата на вида и степента на увреждане, степента на трайно намалената работоспособност и професионалните болести се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.

Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и НЕЛК с участието на специалисти по детски болести.

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Рахила Ангелова" Перник

Адрес: гр. Перник, ул. "Брезник" 2, сградата на бившата минна болница, етаж 2

Телефон: 076 / 68 73 94

Работно време: 08:00 - 16:00

Председател: Д-р Сергей Иванов

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Рахила Ангелова" Перник

Адрес: гр. Перник, ул. "Брезник" 2, сградата на бившата минна болница, етаж 2

Телефон: 076 / 68 73 37

Работно време: 08:00 - 16:00

Председател:

Сайтът е в процес на обновяване! Възможно е някои от препратките все още да не съдържат информация. Благодарим за разбирането!