Начало Административно обслужване Административни услуги

СПИСЪК НА УНИФИЦИРАНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ (СУНАУ) ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЕРНИК

 

1. Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики

o Заявление за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ

o Заявление за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал. 2 от ЗЛЗ

2. Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

o Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хосписите по чл. 40, ал. 1 от ЗЛЗ

o Заявление за издаване на препис от удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ

3. Издаване на удостоверения при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

o Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хосписите

4. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

o Заявление за заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

5. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

o Заявление за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

6. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

o Заявление за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве или упълномощени за това лица /в случаите на чл. 172, ал. 1, т. 1, т. 2 от ЗЗ/

7. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

o Заявление за издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5 от 2011 г.

8. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

o Заявление за прекратяване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

9. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване налицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

o Заявление по образец

10. Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии

o Предложение за издаване на заповед за ЛКК

o Предложение за промяна в обстоятелствата на ЛКК

11. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебните заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

o Заявлението за предоставяне на специални рецептурни бланки се отправя към Инспектора по наркотични вещества на РЗИ

12. Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

o Заявление по образец

13. Приемане на молби за освидетелстване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността

o Заявление-декларация по образец.

o Заявление-декларация по образец / за деца до 16 г./

14. Вписване в списъка на лекарите, работещи в лечебни заведения - крайни получатели съгласно Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

o Заявление по образец

15. Приемане и представяне на документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната

o Заявление за допускане до изпит за придобиване на специалност

16. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

o Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение

o Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а

17. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

o Заявление по образец

18. Издаване на удостоверение за съответствие с изискванията на Наредба №49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здрвае, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения по чл. 46, ал.1 от Закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

o Заявление за получаване на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност

o Заявление за промяна по обстоятелствата на издадено Разрешение

19. Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

o Заявление за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

20. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

o Заявление по образец

21. Издаване на санитарно удостоверение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

o Заявление по образец

22. Издаване на становище за класифициране на отпадъци

o Заявление по образец

23. Издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове

o Заявление по образец

24. Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект

o Заявление по образец

25. Издаване на становище за готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

o Заявление по образец

26. Издаване на международен сертификат за имунизации

o Заявление по образец

27. Издаване на сертификат за имунизационно състояние

o Заявление по образец

28. Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

o Заявление по образец

29. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

o Заявление по образец

30. Издаване на разрешителни за пренасяне на покойници извън страната

o Молба по образец

31. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

o Заявление за извършване на оценка на изпълнението на здравните изисквания към обекта за търговия на дребно с лекарствени продукти

32. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

o Заявление за регистрация на дрогерия

o Заявление за промяна на обстоятелствата по регистрация на дрогерия

33. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения

o Заявление по образец

34. Издаване на становища за унищожаване на лекарства

o Заявление по образец

35. Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

o Заявление по образец

36. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

o Заявление по образец

37. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

o Заявление за здравна оценка на седмичните разписания

38. Регистрация и заверка на лична здравна книжка

o Заявление за регистрация на лична здравна книжка

 

Сайтът е в процес на обновяване! Възможно е някои от препратките все още да не съдържат информация. Благодарим за разбирането!